Waar maken jullie het verschil?

Geplaatst: 2 november 2014 in Niet gecategoriseerd

Amsterdam – “Waar maken jullie nou het verschil?” werd mij recentelijk gevraagd toen we mede namens Stichting InnoComm – De Waardevolle Mens in gesprek waren over ‘het structureel aanpakken van de (jeugd)werkeloosheid‘. Een goede vraag, want de wereld van ‘het bestrijden van de werkeloosheid‘ is een ware industrie op zich. Het loont voor velen om ‘mensen naar de arbeidsmarkt‘ te begeleiden. Het is ook een onderwerp dat altijd actueel blijft omdat ‘de grootste contante in het leven, verandering is!

Het blog gaat deze keer kritisch in op de factoren die komen kijken bij het ‘ondersteunen van mensen richting de arbeidsmarkt’. Mijn persoonlijke visie daarop kun je bestempelen als een redelijk stevig uitgesproken mening. Het ‘Waarom‘ ik zo uitgesproken ben inzake de bestrijding van de werkeloosheid is eenvoudig te verklaren. Iemand die zonder werk komt te zitten, ongeacht de oorzaak, krijgt een mentale tik te verwerken. Deze mensen zijn kwetsbaar! Allemaal! En waar kwetsbaarheid zorgt voor een verlies van het zelfvertrouwen, schieten de ‘hulpverleners‘ als paddestoelen uit de lucht. Helaas niet altijd met de juiste drijfveren om ‘mensen te helpen’.

In vele onderzoeken is duidelijk geworden dat, met name de jongere zonder werk, regelmaat hebben deelgenomen aan ‘werkgelegenheids- or integratieprojecten, maar vaak na zes maanden, zonder resultaat van betaald werk of een goede educatie, weer op ‘straat‘ stonden. De hulpverlener had zijn ‘werk‘ gedaan, helaas zonder ‘noemenswaardig meetbaar en duurzaam resultaat‘. Wat wel was bereikt, was dat de jonge werkzoekende met een nog grotere teleurstelling en gebrek aan zelfvertrouwen de toekomst in werd gezonden. De weg naar een ‘andere manier‘ van geld verdienen, een die we maatschappelijk niet geaccepteerd vinden, ligt dan ineens een stuk dichter bij omdat het vertrouwen in een ‘normale toekomst‘ nog verder weg lijkt. Misschien zelfs in de ogen van de jongere niet eens meer bereikbaar!

De context van het antwoord
Om de vraag voor iedereen begrijpelijk te kunnen beantwoorden, is het wenselijk om eerst de juiste context en denkkaders aan te geven van waaruit de stichting met alle vrijwilligers, professionals, participanten, ambassadeurs, bestuurs- en commissieleden denken en handelen, wanneer er gesproken worden over ‘bestrijden van de (jeugd)werkeloosheid‘. Stap voor stap loop ik, als ‘Ambassadeur van Stichting InnoComm – De Waardevolle Mens’, door de kernwaarden en context van de stichting heen, alvorens ik het antwoord geef op de gestelde vraag.

Human Value is key!
Onze filosofie over ‘Human Value’ die wij hebben ontwikkeld in het afgelopen decennia is helder, eenduidig en realistisch. Mensen verdienen de steun om weer ‘op de been te komen‘ als er door onvoorziene omstandigheden een situatie van werkeloosheid is ontstaan. Niemand kiest in de kern ervoor ‘aan de zijlijn van de arbeidsmarkt‘ te staan. Althans de beroepswerkelozen uitgezonderd, want helaas zijn er wel mensen die het erg makkelijk vinden dat het sociaal stelsel in Nederland zo goed georganiseerd is. Wij richten ons liever op de mensen die beschikken over een gezonde dosis ‘normen, waarden en respect!‘ die passen bij onze samenleving. Ja, ook op die (jonge) werkzoekenden die door vele projecten in het verleden en in het heden zijn of worden gekwetst. Zij die ‘de wil‘ hebben om iets van het leven te maken, daar willen wij ons graag met alle ‘gebundelde kennis, kunde en ervaring‘ voor inzetten! Ons credo is: “Human Value is dé sleutel!“. Wij benadrukken dit met de mooie quote van Albert Einstein: “Als je een probleem probeert op te lossen met dezelfde denkwijze als waarmee het veroorzaakt is, dan mag je geen andere uitkomst verwachten!” (vrij vertaald).

De kernwaarden van Stichting InnoComm – De Waardevolle Mens
Masterplan Fibonacci TalentsDe kernwaarden van de stichting vormen de richtlijn van de denk- en handelswijze van iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de activiteiten van en voor de stichting. Om te benadrukken dat de kernwaarden een groot draagvlak genieten en gestoeld zijn op een serieuze fundering, heeft het masterplan de naamgeving ‘Fibonacci Talents‘ gekregen met als primaire doelstelling: “Het op duurzamen wijze bestrijden van de (jeugd)werkeloosheid voor iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart!”‘. Dit is voor alle betrokkenen een doel, waaraan iedereen invulling geeft vanuit de eigen expertise conform de kwaliteitsdoelstellingen die de stichting stelt, actief bewaakt en door externe partijen durft te gaan laten toetsen of op toe laten zien.

Filosofie Masterplan Fibonacci Talents:Ieder mens verdient de kans om zich zelfstandig, binnen beschikbare persoonlijke kwaliteiten, te mogen ontplooien tot een waardevol persoon met een respectabele plaats in de continu veranderende interculturele samenleving.

 • Transparantie:
  De stichting hanteert de strikte norm dat alles wat wordt ondernemen op het gebied van ‘Human Value‘, oftewel ‘het ondersteunen en versterken van mensen‘, in alle transparantie moet plaatsvinden. De processen moeten extern te monitoren zijn en mogen worden onderzocht door terzake deskundige personen of partijen.

  Toelichting: In het ‘Masterplan Fibonacci Talents‘ (zie website van Fibonacci Talents Community, als onderdeel van Stichting InnoComm – De Waardevolle Mens) is de oprichting van het ‘Fibonacci Instituut‘ opgenomen.
  Het is dé ‘warme deken‘ waaronder ‘universiteiten‘, ‘hogescholen‘ de kans krijgen om wetenschappelijk en praktisch onderzoek te doen binnen de gehele ‘Fibonacci Talents Community‘. Deze organisaties worden in de toekomst uitgenodigd met ‘interessante en uitdagende onderzoeksvraagstellingen‘, om daarmee invulling te kunnen geven aan ‘boeiende minors‘ en ‘belangrijke majors‘. Ter ondersteuning van onderzoeks- en beleidsvraagstukken heeft de stichting een innovatief platform voor kennis en processen ingericht waar alle facetten kunnen worden geregistreerd, en audits, assessments, maar ook toezicht eenvoudig kan plaatsvinden. Echter nog veel belangrijker is dat het platform ingezet wordt om juist de kennis transparant te delen met andere partijen zoals overheden, bedrijfsleven en participanten. Wij moeten als samenleving tenslotte willen dat zoveel mogelijk mensen hun ‘Human Value‘ kunnen inzetten op de continu veranderende arbeidsmarkt. Voor de stichting is dat in iedergeval één van de primaire doelstellingen, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen.

 • Participatie:
  Samenwerking is ‘dé sleutel van succes‘ bij het realiseren van ambitieuze doelstellingen. Niemand binnen de stichting of bij de participanten hebben het idee dat zij ‘de kennis alléén in pacht‘ hebben. De stichting heeft er bewust voor gekozen om een brede samenwerking op te zoeken die iedereen in zijn of haar kracht zet, dus ‘doen waar je goed in bent én laten waar een ander beter in is‘ is het motto om de ‘spin in het web te willen zijn’ tussen alle professionele partijen betrokken bij de uitvoering van het masterplan.

  Toelichting: Om uitvoering aan het masterplan te kunnen geven zijn voor het Project ‘Het Amsterdams Talentenhuis’ afspraken gemaakt met bedrijfsleven, onderwijs en uitvoerende partijen met een bewezen specifieke expertise. Hierdoor is de uitvoering van het masterplan gestoeld op bewezen expertise en draagt de stichting zorg dat de samenwerking binnen de projecten optimaal wordt verricht. Iedere participant krijgt de steun, aandacht en (financiële) waardering zoals het hoort te zijn. Waarbij juist het resultaatgericht samenwerken een significante bijdrage levert aan de grotere resultaat van het masterplan. De gebundelde krachten van de participanten is altijd sterker dan de individuele energie. De crux zit in het op de juiste wijze weten te combineren van expertise op het juiste moment voor de juiste activiteit. Een kritische noot die de stichting durft te uiten, is dat in het huidige Maatschappelijk Middenveld sprake is van wantrouwen tegen alles wat de wereld doet veranderen. Willen we echter de (jeugd)werkeloosheid oplossen, dan is alleen samenwerking de oplossing. Zelfs als dat betekent dat ook bestaande structuren daarmee aan verandering onderheven worden.

 • Visie, Missie en Strategie:
  De heldere visie over de noodzakelijke veranderingen die er moeten plaatsvinden bij het ‘wegnemen van de afstanden tot de arbeidsmarkt’ voor de vele (jonge) werkzoekenden, vormt de basis voor de stichting en haar participanten.

  De strikte missie, afgebakend door het masterplan met een duidelijke programma-, project- en traject structuur en professionele regie en toezicht, is gericht op het direct tot resultaten komen door de intrinsieke motivatie van ‘gedemotiveerde en teleurgestelde (jonge) werkzoekenden’ te prikkelen enerzijds en het ontzorgen van het bedrijfsleven en onderwijs, daarmee ook de overheden, van de begeleiding van de deelnemers.

  De stevige strategie om te komen tot het resultaatgericht denken en doen, waaronder het toepassen van het ‘één-kans-beleid’ voor alle deelnemers, vormt de weg naar de horizon om de veranderingen in het Maatschappelijk Middenveld daadwerkelijk toegepast te krijgen. Het directe resultaat is ‘meer mensen in een betaalde baan, meer mensen in het onderwijs of beroepsgerichte opleiding, waarbij zij daarna alsnog instromen op de arbeidsmarkt’.

  Toelichting: De stichting geeft invulling aan haar doelstellingen vanuit een serieus opgezet masterplan waardoor de visie, missie en strategie gaat beklijven zoals bedoeld. Om te zorgen dat het niet te complex is voor participanten, investeerders, overheden en deelnemers, is het masterplan in kleine projecten opgesplitst die gezamenlijk het masterplan vormen. Ieder project wordt uitgevoerd met het principe van drie trajecten (sporen), t.w. Jobs4Talents, Care4Talents en Sports4Talents. Gebalanceerde trajecten welke worden uitgevoerd door terzake deskundige professionals en/of (bestaande) organisaties onder bezielende centrale regie van en samenwerking met de stichting. Wederom, de bundeling van individuele krachten gaat gezamenlijk zorgen voor een energiek resultaat! Het is een denk- en handelswijze die gebaseerd is op hetgeen de mensen van de stichting, met name de Seniors4Talents al decennia lang hebben uitgevoerd en vaak nog uitvoeren in het bedrijfsleven. Want laten we duidelijk zijn, iedereen binnen de stichting heeft een serieus trackrecord opgebouwd binnen grote, middelgrote en/of kleine bedrijven. De intrinsieke drijfveer van deze mensen is dat zij hun kennis, kunde en ervaring graag willen inzetten om de medemens te helpen. Het is dé motivatie van een ieder, omdat iedereen die (tijdelijk) zonder betaald werk zit, een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, echte oprechte ondersteuning verdient!

“Waar maken jullie het verschil?”, het antwoord…
Degene die het gehele blog hebben gelezen, kunnen eigenlijk de conclusie zelf al trekken. Het ‘cruciale verschil‘ waardoor de stichting meent significant het verschil te kunnen gaan maken, zit in het planmatig uitvoeren van activiteiten conform een strak stramien en met dié mensen, welke naast de benodigde expertise, beschikken over een gezonde dosis intrinsieke waarde om ‘mensen te willen helpen!‘ Het is dé mens zelf die de verandering dient te ondergaan. De wil om te willen veranderen kunnen wij ‘stimuleren en inspireren…

Kritische noot: De tegenstelling die de stichting met regelmaat constateert is dat de weerstand voor verandering in het Maatschappelijk Middenveld erg hoog is. Het wantrouwen tegen veranderingen is groot. Transparantie lijkt uit den boze te zijn. En samenwerking tussen partijen die in het zelfde werkgebied aan de slag zijn, lijkt een soms ondoenlijke zaak.

Desondanks alle weerstanden zet iedereen binnen en buiten de stichting zich volledig in om alle drempels weg te nemen voor de (jonge) werkzoekenden. Wanneer het de stichting en haar participanten lukt om in de komende drie tot vijf jaar zo’n 1% van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland richting een duurzame plek op diezelfde arbeidsmarkt te begeleiden, dan zijn wij meer dan tevreden. Als dat mede wordt veroorzaakt doordat er beleidsmatig zaken anders geregeld gaan worden en het Maatschappelijk Middenveld door de prikkelingen innoveert, dan is de hogere gelegen missie meer dan geslaagd.

Dit blog is geschreven op persoonlijke titel vanuit mijn rol als Ambassadeur voor Stichting InnoComm – De Waardevolle Mens omdat ik van mening ben dat dergelijke serieuze initiatieven in onze samenleving de steun verdienen, maar nog meer omdat mijn intrinsieke waarde sterk is om ‘mensen te willen helpen’, naast mijn dagelijks werk als Programma/Project Manager in IT & Business. Dank dat je de moeite hebt genomen om dit blog te lezen en voel je vrij om te reageren…

Bent u/jij mede dankzij dit blog geïnspireerd om ook ‘het verschil te gaan maken‘ of geïnteresseerd om meer informatie te verkrijgen, dan verwijs ik u naar de onderstaande websites of nodig ik u uit om rechtstreeks contact op te nemen met Stichting InnoComm – De Waardevolle Mens.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.